مشتریان

-       پژوهش و توسعه ناجی

-       تجارت الکترونیک کوثر کیش

-       موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج

-       مدیریت سیستم های کارآمد

-       همراه نرم افزار نوین

-       لاله کامپیوتر

-       فروشگاه های نجم خاورمیانه

-       موسسه مالی و اعتباری قوامین

-       صندوق تعاونی و سرمایه گذاری مسکن

-       کوثر کیش

-       سمات

-       شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان

-       شرکت بهاران